Начало » Поклонение»Мантры для Господа Шани

Мантры для Господа Шани

23 тысячи кругов джапы, повторений Мантр, для Господа Шани.

1) Биджа Мантра: : Om Sham Shaneshchraya Namaha.
2) Тантрокта мантра: : Om Pram Prim Pro Saha Shanaeshcharya Namaha.
3) Вьяс Вичарита Мантра Шани: : Om Neelanjana Samabhasam | Ravi Putram Yamagrajam|
Ом Чая Мартандасамбамтам | Tam Namaami Shaneshcharam ||
4) Пуранокта-мантра Шани: : Suryaputro Deergadehi Vishaalakshaha Shivapriyaha
Mandacharaha Prasannaatmaha Peedaam Haratahu Me Shaniha.
5) Ведокта мантра Шани: : Om Shamagnibi Karachhanna Stamampatu Surya
Shavantova Twarapa Apasnidha.
6) Шани Стотра: : Namaste Konsanstahcha Pingalaya Namostu te |
Namaste Bhabrurupaya Krushnaya Cha Namostu te ||

Namaste Roudradehaya Namaste Chantkay Cha|
Namaste Yamasadnyaya Namaste Souraye Vibho ||

Namaste Manadasadnyaya Saneshchara Namostu te |
Prasada Kuru Devesha Dinasya Pranatasya Cha ||

Koshasthayya Pingalo Babhrurukrishno Roudoye Nantko Yamaha |
Sauriya Shaneshcharo Mandaha Pipladena Sansthutaha ||

Etaani Dasha Namami Prataruttha Ya Ye Patetha |
Shaneshchrayakruta Peeda Na Kadachitabhavishyati ||