Начало » Поклонение »Мантра pushpanjali

Мантра pushpanjali

Shri Shaneshwar Devasthan Shanishingnapur

Om yadnyen yadnyamayajant devastaani dharmani pradhamanyasan |
Te ha nakam mahimanaha sachant yatra purve sadhyaha santi devaha ||
Om rajadhirajaya prashyasahine namo vayam vaishranaaya kurmehe |
Sa me kamanam kamkamaya mahyam kamemavaro vaishrano dadaatu |
Kuberaaya vaishrano maharajaya namaha |
Om swasti samrajyam bhoujyam swarajyam vairajyam parameshthyam
Rajyam maharajyamaadhiptyamayam samantparyaayee syaatsarvabhoumaha |
Sarvayush aantadaparardhatpruthivyai samudraparyantaya ekraliti
Aavikshitsya kamprervimve devaha sabhasad itee |